آموزگارجنوب
متنوع

 

         اگرتنهاترین تنهاشوم،بازهم خداهست

 

ارسال در تاريخ جمعه 19 تير 1394برچسب:, توسط آموزگار

 

میخواهم بگویم......

فقرهمه جاسرمیکشد.....

فقرگرسنگی نیست،عریانی هم نیست....

فقرچیزی رانداشتن است ولی،آن چیزپول نیست...طلاوغذاهم نیست..

فقر،همان گردوخاکی است که برکتابهای فروش نرفته ی یک کتاب فروشی می نشیند...

فقر،تیغه های برنده ی ماشین بازیافت است،که روزنامه های برگشتی راخرد می کند...

فقر،کتیبه ی سه  هزارساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند...

فقر،پوست موزی است که ازپنجره ی یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود..

فقر،همه جا سرمی کشد...

فقر،شب رابی غذاسرکردن نیست

فقر،روزرابی اندیشه سرکردن است...

ارسال در تاريخ شنبه 25 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

ازمعلم دینی پرسیدند،عشق چیست؟گفت:حرام است.

ازمعلم هندسه پرسیدندعشق چیست؟گفت:نقطه ای که حول محورقلب جوان می گردد.

ازمعلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله قلب جوان.ازمعلم ادبیات پرسیدندعشق چیست؟گفت:محبت الهیات است.

ازمعلم علوم پرسیدندعشق چیست؟گفت:تنهاعنصری است که بدون اکسیژن می سوزد.

ازمعلم ریاضی پرسیدندعشق چیست؟گفت:تنهاعددی است که هرگزتنهانیست.

ازمعلم فیزیک پرسیدندعشق چیست/گفت:تنها آهن ربایی است که قلب جوان رابه سوی خود می کشد.

ازمعلم ورزش پرسیدندعشق چیست؟گفت:تنهاتوپی است که اوت نمی شود.

ازمعلم انشا پرسیدند:عشق چیست؟تنهاموضوعی است که می شودتوصیفش کرد.

ازمعلم زیست پرسیدندعشق چیست؟گفت:تنهامیکروبی است که ازراه چشم واردمی شود.

ازمعلم شیمی پرسیدندعشق چیست/گفت:تنهااسیدی است که روی قلب اثرمی گذارد.

واقعا

عشق

چیست؟

ارسال در تاريخ جمعه 24 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار
ارسال در تاريخ چهار شنبه 22 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

 

مش کنیزبهارراتکاندروی خشکسالی

غلمک گیاه خشک راپیچاند درگلوی گاو

پروانه هارادرمن آتش بزن

ودریاراغرق کن درلیوان

درست وقتی که خواب باران تابستان دیدم

ابرهای مصنوعی باغ های((تمبانو))رابارورنکردند

بهای خشکسالی علامتی که برپلک های من خوابیده

نصیرایی

مناسب نبود

باتوده های موسمی که به غرب می رفت می سوخت

مش کنیز گره کور چادرش رابازکرد

رفت پست بانک((نصیرایی))مستمری اش رابگیرد

مادرطرح جایگزین کردن لیموهای مرض گرفته با

نباتی دیگرزیان دیدیم

من ازکناره ی رودخانه پاپس کشیده بودم

دیگرهیچ جای((میناب))جذابیت ندارد

نه باغ ((گلشوار))باانبه های سترگش

نه باغ ((دهوسطی))که خودش رابه آتش کشید

دیگر((باغ نو))نیستم

حتی اگر در((چلوگاومیشی))اسب های پرنده رابرای تفریح به کیش ببرند

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه 21 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

پارک های بندرعباسپارکهای شهر بندرعباسپارکهای ساحلی

 

 

 

 

 

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یک شنبه 19 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

 

پیرمردی تنها درمینه سوتا زندگی می کرد. ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یک شنبه 19 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

bullet ارزشیابی توصیفی

تعريف ارزشيابي توصيفي : الگويي كيفي است كه تلاش مي كند به عمق و كيفيت يادگيري همه جانبه ي دانش آموزان توجه كند و توصيفي از وضعيت يادگيري آنها ارائه دهـد كه مـوجب اصلاح و بـهـبـود و توسعه ي مهارتها ، دانش ها و نگرش هاي دانش آموزان  شود .

اهداف :

1 – بهبود كيفيت فرايند ياد دهي – يادگيري

2 – فراهم نمودن زمينه ي مناسب براي حذف پديده ي تاسف بار بيست گرايي

3 – تاكيد بر اهداف آموزش و پرورش از طريق توجه به فرايند ياد گيري به جاي تاكيد بر محتوي

4 – فراهم نمودن زمينه ي مناسب براي حذف حاكميت مطلق امتحانات پاياني

5 – افزايش بهداشت رواني در محيط ياد دهي – يادگيري باكاهش اعتبار نمره و كاهش استرس

6 – پرداختن به تمامي ابعاد دانش آموزان ( جسماني – اجتماعي – عاطفي – عقلاني )

7 – و …

ابزارهايي كه مي توان در ارزشيابي توصيفي از آنها بهره گرفت :

بازخورد : نظر و واكنش معلم ، نسبت به وضعيت يادگيري دانش آموز است .

انواع باز خورد : بازخورد رسمي = نوشته ها و توصيه هاي معلم

بازخورد غير رسمي = صحبتهاي شفاهي معلم با دانش آموزان در حين كار و فعاليت ياد گيري

براي ارائه ي يك بازخورد سازنده از فعاليت كودك ، بهتر است جملات خود را بااين عبارتها آغاز كنيد :

دانش آموز خوبم ( يا دختر و پسر خوبم ) شما موفق شده ايد كه ………………………………..

باخوشحالي زياد مي گويم كه شما از عهده ي ………………………………………

پسر خوبم شما …………………………..را ياد گرفته ايد .

تواناييت در …………………………بهتر شده است .

كارت نسبت به قبل بهتر شده است .

پيداست كه براي اين كار خيلي تلاش كرده اي .

امروز از كارت لذت بردم .

وقتي مي بينم كه كارت بهتر شده است ، خوشحال مي شوم .

امروز موفق شدي كه ……………….را به درستي انجام بدهي .

تلاشت براي انجام اين كار ، ستودني است .

بازخوردها بايد فرد را به تلاش بيشتر وادارد ، جملاتي مانند ( توهميشه موفق هستي ) نوعي خوش بيني بيش از حد را به وجود مي آورد كه ممكن است سطح تلاش كودك را كاهش دهد ، بنابـر ايـن بـازخـورد هاي مثبت افراطي نقش مخربي در شخصيت كودك دارد .

اگر معلم قصد داشته باشد ايـن مفهوم را بـرساند كـه دانش آموز نياز مند كمك و فعاليت خاصي است ، بهتر است جملات خود را با اين عبارتها آغاز كند :

نياز مند آن است كه …………………………………………

در زمينه ي ……………………………….به تقويت نياز داري

به نظر مي رسد در ………………………………….مشكل داري

با انجام فعاليتهاي ………………………در زمينه ي ……………………….موفق مي شوي

جملاتي كه نبايد آنها را در بازخوردهاي توصيفي به كار برد :

نمي تواند يا نمي تواني                   هميشه اشتباه مي كني             

قادر نيستي يا قادر نيست

كارهايت كثيف و نامرتب است         هميشه ناقص مي نويسي

ويا هر برچسبي كه منجر به برداشت منفي از تواناييها و قابليتهاي دانش آموز شود .

موارد استفاده از روش ( واقعه نگاري ) :

روش واقعه نـگاري يـك روش مـشاهـده ي مستقيم رفتار است و ابزاري است كه از طـريـق آن بـرخـي رفتارها و اعمال ويژه ي دانش آموز در آن ثبت مي شود تا در هنگام ارزشيابي از آن استفاده شود . اين ابزار در هر زمان كه معلم احساس كند لازم است رفتار خاصي از كودك در زمينه ي درسي – اجتماعي و … ثبت شود اقدام به استفاده از آن مي كند . كل رفـتـار ، صـرف نظر از مـثبـت يا مـنـفي بـودن آن ثـبت مي شود . لازم است شرايط بروز رفتار نيز مشخص شود و فعاليتهاي خاص درسي ، رفـتـار اجـتماعي ، رفتار عاطفي ، فعاليت بهداشتي و … رانيز مي توان به طور خاص ثبت كرد .

معلمان مي توانند به شيوه هاي مختلف و متناسب با علاقه ي خود برگهاي ثبت مـشـاهده را طبقه بندي و نگهداري نمايند .

مي توانند آنها را به صورت دفترجه اي در آورند و در آن بـراي هـر دانـش آمـوز تعدادي بـرگ در نظر بگيرند .

لزومي نيست كه براي هر دانش آموز مشاهده اي ثبت شود .

اين برگها تنها در نزد معلم باقي مي ماند ودر صورت نياز به مدير ، معاون ، يا والدين عرضه مي شود .

در پايان سال تحصيلي معلم مي تواند اين برگها را امحا كند و يا بـرگهـا را در پـوشـه ي مخصوص قرار دهد.

پوشه ي كار : ابزاري است كه مجموعه اي از نمونه ي آثارو محصولات فعاليتهاي مختلف دانـش آمـوز ، در آن به شكل مدوني گرد آوري مي شود كه قابل ارزشيابي باشد .

موادي كه در پوشه ي كار نگهداري مي شوند ، مي تواند شامل موارد زير باشد:

آثار و تكاليف نوشتني دانش آموز ، تمرينات ، املا ، و جمله نويسي و ….

آثار هنري دانش آموز از قبيل : نقاشي ها

آزمون هاي مدادكاغذي ( آزمونها بايد بدون بارم باشند )

گزارشي از فعاليتهاي علوم – فعاليتهاي كلاسي و خارج از كلاس

تشويق ها و …

چك ليست ( سياهه ي رفتار ) : عبارتست از مجموعه اي از نشانه هاو شواهد كه به يك انتظار يا انتظارات خاصي مربوط مي شوند . معلم بر اساس مشاهدات معمول خود در كلاس درس يا فضايي ديگر ، وجـود يا عدم وجود شواهد را در رفتار و عملكرد فرد مشخص مي نمايد .

همكاران محترم توجه داشته باشند كه :

استفاده ي گسترده از چك ليست ها خسته كننده و وقت گير است و بر اين اساس معلم تـنـها در مـوارد خاص كه تشخيص مي دهد از اين ابزار بايد استفاده كند .

بهتر است چك ليست در پوشه ي كار نگهداري شود .

ترديدي نيست كه براي تمام انتظارات و اهداف نبايد چك ليست درست كرد .

انتظارات و اهدافي كه از روشهاي ديگر مي توان شواهدي گرد آوري كرد نيازي به چك ليست ندارند .

آزمون هاي مداد كاغذي : يكي از ابزارهاي جمع آوري اطلاعات بـراي ارزشيابي از عـمـلكرد تـحصيـلي دانش آموزان است كه در برخي دروس مانند رياضي ، املا ، و … با نظر معلم از آن استفاده مي شود و در دروس ديگر مانند علوم ، قرآن ، خواندن ، و ورزش نيازي به آزمونهاي مدادكاغذي نيست .

توجه : اين آزمون ها نبايد وضعيت اضطراب آور امتحان را تداعي كند.

شرايط بايد طوري فـراهـم شود كـه دانش آموز بـدون نگراني و مـانند جلسات اجراي تكاليف درسـي پاسخگوي سوالات كتبي معلم باشد .

در ارزيابي آزمون ها تنها به باز خورد توصيفي اكتفا شده و از دادن هر گونه رتبه يا نـمره خود داري شود .

ضمناً در بـررسـي نتايج اين آزمون ها مي توانيم از روش ( خود سنجي ) و ( همسال سنجي ) استفاده كنيم .

مقياس ها در عملكرد درسي :

در حد انتظار ( تحقق يافته ) : خطا حد اكثر 2 يا 3 مورد

نزديك به حد انتظار ( نسبتاً تحقق يافته ): خطاهاي بيش از سه مورد

احتياج به تلاش بيشتر : خطاهاي مكرر و زياد ديده شود و به عبارتي دانش آموز به نيمي از اهداف و انتظارات دست نيافته است

 

ارسال در تاريخ شنبه 18 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار
ارسال در تاريخ جمعه 17 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

 

 

 

آينده نگر،خنده هايش را براي روز مبادا نگه داشته بود.

دنبال شادی باش ، غم تو را پیدا خواهد کرد.

 آدمهاي چشم چران، نگاهشان را به هر گوشه اي پرتاب مي كنند.

پول گره خيلي از مشكلات را باز مي كند ولي دهان خیلی ها را هم مي بندد.

 در بعضي از كشورها،حقوق بشر را به حساب حقوق حيوان واريز مي كنند.

عدالت اقتصادي وقتي برقرار مي شود كه از « ماليات گيرندگان » نيز ماليات گرفته شود.

بيان انديشه در زيباتري شكلش هنر است.

زمانه بديست، كوه حقيقت تبديل به صخره اي كوچك شده است.

چون خودش كر بود خيال مي كرد كه مردم لال هستند.

زندگي بين تولد و مرگم فاصله انداخت.

 

ارسال در تاريخ جمعه 17 تير 1390برچسب:, توسط آموزگار

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد